นโยบายของวิทยาลัย
วิทยาลัยได้กำหนดนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 9 ข้อ ดังนี้
1. การนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ
6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรสมรรถนะสูง
8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกัน และค่านิยมร่วม “คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีสุข”รวมทั้งการสร้างฉันทะในการปฏิบัติงาน
9. พัฒนาความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
4. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล