วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลผลิตมีคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นชุมชนหมายถึงการบริหารโดยจัดการศึกษา

1 . การคัดเลือกคนจากชุมชนมีงบสนับสนุนจากชุมชนการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชนการทำงานในชุมชน
2 . การจัดการเรียนการสนอเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยหลัก Communitybased และ ชุมชน ที่มุ่งเน้น โดยมีรูปแบบการเรียนรู้อิงสภาพจริง ( Authentic พิง ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจบุคคลครอบครัวและ แท้จริงชุมชนอย่าง

คุณภาพ หมายถึงมาตรฐานวิชาชีพที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลิตพยาบาล ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้มีคุณภาพวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุข บริการวิชาการสู่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญามีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นเพื่อบริการพยาบาล และสาธารณสุขแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข