ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ปรัชญา
      วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น เพื่อบริการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเอื้ออาทร มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน

พันธกิจ (mission)
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสุขภาวะชุมชน
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ปณิธาน  

“ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ”

ปัญญาเลิศ คือ ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

  เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ทำให้เกิดปัญญา

เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้

       – มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์

       – เสียสละ ขยัน อดทน

       – เอื้ออาทร รับผิดชอบ

นำคุณภาพ คือ เมื่อคิดดี ทำดี ทำแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

       – มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

       – พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

       – กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ทำงานน่าอยู่

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

    อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยกำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical thinking, Participation) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

     S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์

     A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

     P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ