ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เลขที่ 50 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-711411
โทรสาร : 043-722404
Email : smnc@smnc.ac.th