ปณิธาน ค่านิยมร่วม สัญลักษณ์

ปณิธาณ "ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ"

ปัญญาเลิศ คือ ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ทำให้เกิดปัญญา

เทิดคุณธรรม คือการทำความดียึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้

  • มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์
  • เสียสละขยัน อดทน
  • เอื้ออาทร มีความรับผิดชอบ


นำคุณภาพ คือ เมื่อคิดดีทำดีทำแล้วมีคุณค่าถูกต้องมีประโยชน์ มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม 5 ส และสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

ค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC

S : Standard and Service mind = ทำงานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี

M : Mind and Moral = มีความตั้งใจและมีคุณธรรม

N : Novelty = การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

C : Cooperation = ความร่วมมือในการทำงาน / การทำงานเป็นทีม

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วิทยลัย

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คือ ดอกอินถวา หรือดอกพุดซ้อน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์แสดงออกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลและเมตตากรุณา

สีประจำวิทยาลัย คือ สีชมพูมะเหมี่ยว (Chocking Pink) เป็นสีของเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยว ( สีชมพูเข้ม ) หมายถึงสีแห่งความเข้มแข็งความสดใสและมีชีวิตชีวา